MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI ELMAG

Privredno društvo za obavljanje poslova vezanih za infrastrukturu kompleksa Ei u Nišu.
Imovina privrednog  društva predvidjena za formiranje Tehnološkog parka.

PIB: 101532481
Mat br: 07211872

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000
Tel : + 381 18 550 558
Fax:  + 381 18 550 918

Ukupan poslovni i proizvodni prostor: 4.555 m2
Važniji objekti:  
- Objekat uprave i radionice 1.476 m2
- Objekat "Osmica", trafostanice i podstanice 1.103 m2
- Objekat klipnih kompresora 753 m2
- Objekti magacina 494 m2
- Objekat Ei SD, trafostanice i podstanice  319 m2

Zgrada Ei Elmag

Slika zgrade fabrike

Privredno društvo je od posebnog značaja za funkcionisanje kompletnog kompleksa i redovno obavlja sledeće delatnosti:

  • Distribucija električne energije.Trafostanica TS 35/6-6/0,4 kV instalisane snage 6.500 kVA i 22 trafostanice 10/0,4 kVA ukupnog instalisanog kapaciteta od 35.460 kVA.
  • Magistralni vodovi na 10 kV ukupne dužine 8.880 m i magistralni vodovi na 0,4 kV ukupne dužine 12.965 m.
  • Telefonska centrala sa 1.800 eksternih telefonskih priključaka i mreža internih telefonskih priključaka sa posebnim mrežama linija za protivpožarnu zaštitu i specijalne službe.
  • Distribucija vode, hidrantska i kanalizaciona mreža. Pumpna stanica za sanitarnu i tehnološku vodu. Tri rezervoara sanitarne vode ukupne zapremine 810 m3 sa  magistralnim vodovima dužine 10.150 m. Tri bunara tehnološke vode sa magistralnim vodovima dužine 3.078 m. Hidrantska mreža sa 120 spoljnih i 490 unutrašnjih hidranata. Kanalizaciona mreža dužine 10.468 m.
  • Propan-butan stanica sa dva rezervoara ukupne zapremine 120 m3  i opremom za pretakanje iz vagon i auto cisterne.
  • Kompresorska stanica sa više klipnih, turbo i zavojnih kompresora, rezervoarom komprimovanog vazduha zapremine 15.000 litara i magistralnim vodovima dužine 2.905m.
  • Podzemni energetski kanali ukupne  dužine 2.503 m. Cevovodni mostovi ukupne  dužine 1.378 m.
  • Glavni i sporedni putevi u komleksu Ei ukupne dužine 8.600 m. Spoljni parking površine 1,82 hektara i parking prostori u samom kompleksu 0,12 hektara. Uredjene i neuredjene parkovske i zelene površine od ukupno 15 hektara.
  • Industrijski železnički kolosek ukupne dužine 2.000 m, sa dizalicom nosivosti od 20 tona za pretovar tereta.