MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

Projekat Naučno - tehnološkog parka „TEHNIS“ (skraćeno NTP „TEHNIS“ ) je urađen i usvojen od stane Vlade Republike Srbije 23.jula 2009. godine. U cilju formiranja NTP, Elektronska industrija se nalazi u postupku privatizacije metodom restrukturiranja. Oko 50% Ei društava i imovine je privatizovano, sa oko 100 privatnih i neprivatizovanih društava u kojima radi oko 1.500 radnika. Sredinom 2011. godine izrađena je Studija unapređenja upravljanja zemljištem Parka, kojom se predviđa uređenje i revitalizacija postojeće  i izgradnja nove infrastructure.

Projektom NTP „TEHNIS“ predviđena je:

  • tehnološka i industrijsko - komercijalna zona,
  • slobodna carinska zona,
  • inkubator centar uz sledeće prateće sadržaje: škole i fakulteti, studentski dom, dom zdravlja, dečije obdanište, utovarno pretovarni terminal i
  • drugi prateći sadržaji: nauke, sporta, zabave i ugostiteljstva.

Ukupna površina parka je oko 50 ha sa oko 100.000 m2 poslovnog i industrijskog prostora sa  kompletnom postojećom komunalnom infrastrukturom na lokaciji kompleksa Ei u Nišu.

Na osnovu projekta, oktobra 2008. godine, Agencija za privatizaciju i privatizacioni konsultant u postupku privatizacije metodom restrukturiranja uradili su Koncept osnivanja i strateškog razvoja NTP „TEHNIS“ u Nišu. Kao osnivači NTP predviđeni su Republika Srbije i Grad Niš. Realizacija NTP odvijala bi se u dva paralelna procesa:

  • Restrukturiranje Ei Holding korporacije kao matičnog društva i njegovih zavisnih društava koju će sprovoditi Agencija za privatizaciju,
  • Osnivanje i razvoj NTP koji će realizovati Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo nauke i naučno-tehnološkog razvoja, Republička Agencija za mala i srednja preduzeća, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), Grad Niš, Elektronski Fakultet Niš, Mašinski fakultet Niš, Prirodno-matematički fakultet Niš i sama Ei Holding korporacija a.d. Niš u restrukturiranju.

NTP „TEHNIS“ će pokrivati sledeće prioritetne industrijske sektore:

  • proizvodnja elektronske opreme (radio, TV i telekomunikaciona oprema),
  • proizvodnja segmenata elektrokomponenti u auto industriji,
  • informacione tehnologije.

Osnovni cilj osnivanja NTP je da sistemom povlastica privuče korisnike koji će se baviti visokim tehnologijama. Korisnicima koji ne budu stekli uslove za ostvarivanje prava na povlastice izdavaće se prostor pod uobičajenim komercijalnim uslovima. U okviru NTP predviđa se formiranje poslovnog inkubatora  koji će omogućiti početnicima da započnu sopstveni posao i pomoći stručnim kadrovima sa Univerziteta u Nišu da realizuju svoje istraživačke projekte. NTP će se odvijati u fazama na principu samoodrživosti.